Bewerkt en weer verschenen

7819903944

[24 november 2016] Al langere tijd is Oordeelsvorming – een weg naar innerlijke vrijheid van Lex Bos deel van ons fonds, het beleefde door de jaren heen drie oplages en vond steeds zijn weg. In de afgelopen periode is het boekje herzien en zodat er nu een vierde, herziene druk is verschenen.

Lex Bos
Oordeelsvorming – een weg naar innerlijke vrijheid
Het model van de dynamische oordeelsvorming blijkt in de praktijk een helder en toepasbaar instrument te zijn waarmee in organisaties, in conflictsituaties, in gesprekken vruchtbaar gewerkt kan worden. Steeds gaat het om het onderzoeken van de voorliggende vraagstukken of problemen, om het bewust worden van doelen, het vinden van de juiste middelen. Dit boekje vormt dé inleiding tot de dynamische oordeelsvorming. Aangevuld met praktijkvoorbeelden.
(paperback, 53 pagina’s, 4e herziene druk) € 12,00
978-94-92326-07-2

Bestel het hier in onze webwinkel

De toekomst en de menselijke intelligentie

64[10 oktober 2016]
Een ernstige passage uit één van onze uitgaven – het werd afgelopen weekeinde ‘herbruikt’ op De grote Rudolf Steiner Citatensite van Ridzerd van Dijk (“a Steiner a day keeps the doctor away”).

Het citaat is afkomstig uit Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave waarin Rudolf Steiner bespreekt wat in het opgroeien en begeleiden van het kind wezenlijk is als we willen kijken naar een vruchtbare wisselwerking tussen individu en gemeenschap.
Kost overigens maar € 7,50, deze prachtige titel…

Onze in­telligentie gaat een bepaalde weg; tegenwoordig verkeren we nog sterk in een ontwikkeling van de intelligentie zoals de Grieken die hadden. Door onze intelligentie begrijpen wij dat wat aan de dood onderhevig is. Maar ook deze vorm van intel­ligentie die het dode begrijpt, verandert. In de komende eeu­wen en millennia zal deze intelligentie iets totaal anders wor­den. Onze intelligentie heeft nu al een bepaalde aanleg. De mensheid zal terechtkomen in een ontwikkeling van de intelli­gentie waarin deze de neiging zal hebben alleen het onware, de dwaling, het bedrog te begrijpen, en alleen het kwade uit te denken.

De leerlingen van de esoterische scholen, en met name de ingewijden, wisten vanaf een bepaalde tijd dat de menselijke intelligentie een ontwikkeling naar het kwade doormaakt en dat het steeds moeilijker zal worden alleen door intelligentie het goede te herkennen. De mensheid verkeert nu nog in deze overgang. Wij zouden kunnen zeggen: het lukt de mens nog net, wanneer hij zijn intelligentie gebruikt en geen buitenge­woon wilde instincten in zich heeft, enigszins naar het licht van het goede op te zien. Maar deze menselijke intelligentie zal steeds sterker de neiging vertonen, het kwade uit te den­ken, het kwade in te voegen in het morele en in het kennen, de dwaling.

Dat was een van de redenen waarom de ingewijden zich de mannen van zorg noemden, omdat de ontwikkeling van de mensheid in de eenzijdigheid, zoals ik die zojuist uiteengezet heb, inderdaad zorgen baart; zorgen juist om de ontwikkeling van de intelligentie. Het is tenslotte niet voor niets dat de intelligentie de moderne mens zozeer met trots en hoogmoed vervult. Dat is, zo zou ik het willen noemen, een voorproefje voor het kwaad-worden van de intelligentie in de vijfde na-Atlantische periode, waarin wij nog maar aan het begin staan. Wanneer de mens niets anders zou ontwikkelen dan zijn intel­ligentie, dan zou hij op aarde een boos wezen worden. Wan­neer wij vertrouwen willen hebben in de toekomst van de mensheid en deze toekomst als een vruchtbare toekomst wil­len zien, dan mogen wij niet vertrouwen op de eenzijdige ont­wikkeling van de intelligentie. In de Egyptisch-Chaldeeuwse tijd was deze intelligentie nog iets goeds, maar daarna is zij tot iets geworden dat verwant is met de krachten van de dood. Deze intelligentie zal een verbinding aangaan met de krachten van bedrog, van dwaling en van het boze.

Hierover zou de mensheid zich vooral geen illusies moeten maken. We moeten er in alle openheid rekening mee houden dat we ons moeten beschermen tegen de eenzijdige ontwik­keling van de intelligentie. Niet voor niets zal er juist door de antroposofisch georiënteerde geesteswetenschap iets anders kunnen komen: namelijk het opnemen van dat wat door een vernieuwd schouwen uit de geestelijke wereld kan worden verworven, wat niet door intelligentie begrepen kan worden maar pas begrepen kan worden wanneer men accepteert wat de wetenschap van de inwijding door middel van het schou­wen uit de geestelijke wereld haalt.

Zomerstilte doorbroken

7619[20 september 2016]
Na een paar maanden van zomerse stilte – waarin verschillende titels nagenoeg gereed zijn gemaakt – is de eerste nieuwe titel van dit najaar van de persen gerold:
Friedrich Rittelmeyer
Ik ben – over de zeven ‘ik ben’-woorden in het Johannes-evangelie
Een beschrijving waarin de zeven ’Ik ben’-woorden uit het Johannes-evangelie in hun gelaagde betekenis worden onderzocht en verbonden met het hogere ik dat in ieder mens leeft.
”Worden we door deze zeven woorden heengeleid, dan leren we ook in de wereld om ons en in ons, geleidelijk het grotere ik kennen, temidden waarvan we leven… De wereld wordt heilig doordat de mens overal het grotere ik om zich heen ziet, dat ook in hem zelf intocht heeft gehouden… De mens doorbreekt de schaal van het eng-persoonlijke ik en vindt de weg naar de andere mensen…”
(paperback, 124 pagina’s) € 14,75
Bestel hier en ontvang uw bestelling zonder verzendkosten thuis (tijdelijke aanbieding)

Economisch fundament

voorplat_economie[5 september 2016]

Vluchtelingenvraagstuk; klimaatsverandering; het democratisch tekort; de kloof tussen arm en rijk – er is werkelijk geen belangrijk actueel vraagstuk dat niet in een ander licht komt te staan indien het wordt bekeken in het licht van de sociale driegeleding: Rudolf Steiners’ onthulling van vrijheid, gelijkheid en broederschap in hun ware gedaante.
Overspoeld door de bonte hoeveelheid van problemen in onze tijd moeten we ons de vraag stellen: verliezen we de moed, laten we ons het hoofd op hol brengen, rennen we als een kip zonder kop doelloos heen en weer, blijven we dweilen met de kraan open – óf gaan we nu proberen de vraagstukken en problemen in de juiste context en in hun onderlinge samenhang bekijken, zodat we aan échte oplossingen kunnen gaan werken?

Onze ‘bestseller’ van dit jaar is Rudolf Steiners’ Economie – de wereld als één economie.
Een moeilijk boek, ja zeker – maar wel een boek dat ons een basis biedt om te werken aan een fundament voor een werkelijk sociaal samen leven en werken van mensen, van alle mensen. Een boek om grondig door te nemen, misschien wel (het liefst) samen met anderen.
In de Cursus Associatieve Economie (met John Hogervorst) staat dit boek centraal en wordt ook de verbinding met actuele vraagstukken gelegd.
Komende donderdag (8 september) gaat deze Cursus in Arnhem van start, die in Leiden is al begonnen.
Meer info over de cursus in Arnhem vindt u hier.

Sint Jansfeest

7348[22 juni 2016] De nieuwe deeltjes in onze reeks ABC Jaarfeesten van de Zonnejaargroep volgen elkaar gestaag op: het deeltje over het Sint Jansfeest ligt alweer enkele weken in de winkel!

Sint Jansfeest
Een verschil tussen het midzomer zonnewendefeest en de Johannesviering kan zijn dat we met het Johannesfeest met tegenwoordigheid van geest opgaan in de zomer en bewust vanuit de omgeving ingevingen ontvangen waardoor we tot nieuwe inzichten komen. Het nieuwe is dat we, levend met de oude tradities van zang, muziek, eten en drinken, verhalen vertellen, toneel en springen over het vuur, nu wakker zijn om verrijkt met de zomeroogst de juiste weg naar de herfst te vinden.

De inhoud van dit boekje biedt ideeën, achtergronden en recepten voor het vieren van het Sint Jansfeest.Uit de inhoud:
De opdracht van Johannes de Doper
De elementen: Aarde, Water, Lucht en Warmte
De vuurbloem (sprookje)
En verschillende recepten, spelletjes en knutselideëen
Brochure, 36 pagina’s, € 6,75

Feest in Gent!

P1020245[30 mei 2016] Op 28 mei jongstleden was het feest in De Blauwe Bloem in Gent: omdat de winkel 40 jaar bestaat, omdat het precies 10 jaar geleden is dat  de Vereniging voor Associatieve Economie werd opgericht, omdat De Blauwe Bloem dit jaar officieel is aangesloten bij de Stichting Sleipnir en óók nog omdat Economie, de economische cursus van Rudolf Steiner afgelopen voorjaar verscheen.

De Blauwe Bloem, bekijkt u de website maar eens, is een winkel waar klanten en winkeliers ernst maken met het oefenen in de associatieve economie. Door een structureel overleg, onder meer over assortiment, prijs en inkomen van de winkeliers, wordt in de praktijk gewerkt aan een nieuwe, associatieve economie.

Niet verwonderlijk dat vanuit De Blauwe Bloem ook de Vereniging voor Associatieve Economie werd geboren, zoals het ook – gezien de structuur en het streven van de winkel – niet verwonderlijk is dat De Blauwe Bloem zich heeft aangesloten bij Stichting Sleipnir, het verband van ondernemingen die samenwerken rond het zgn neutraliseren van bedrijfseigendom. Daarmee zijn onze uitgeverij en De Blauwe Bloem nu  ‘zusterondernemingen’. Of moeten we zeggen: ‘broederondernemingen’?

In elk geval was het middagprogramma van afgelopen zaterdag gewijd aan het thema broederschap in de economie. Luuk Humblet en John Hogervorst verzorgden het inhoudelijk deel, dat werd gecompleteerd door een stadswandeling door het prachtige Gent, waarin de stadsgidsen boeiend wisten te vertellen over de middeleeuwse gilden, die – vanuit het thema broederschap gezien – tot interessante vormen en praktijken kwamen.

De bijeenkomst werd door bijna 60 mensen bezocht. Na het inhoudelijke middagprogramma werd er in de avond nog verder gefeest, met muziek, heerlijk eten en veel ontmoetingen.

Wie had dat kunnen denken?

[8 mei 2016] In september 2012 verscheen, na een intensieve en langdurige aanloop, De organen in relatie tot lichaam, ziel en geest – het in een vuistdikke uitgave samengebalde levenswerk van Han Campagne, antroposofisch arts. Voor een kleine uitgeverij een reuzegrote klus.
Wat een verrassing dat het boek destijds al na een maand of tien op was. In juni 2013 verscheen een nieuwe oplage. Aan de verkoop van het boek, die rustig en gestaag voort bleef gaan, konden we aflezen dat het boek zich tot een soort van standaardwerk aan het ontwikkelen was. Als het over de menselijke organen gaat, in antroposofisch perspectief, dan kun je niet om dit werk heen. In maart 2015 waren we ook door de tweede oplage heen.
Sindsdien hebben we menigmaal ‘nee’ moeten verkopen – maar, en wie had dat kunnen denken, nú is het er weer: sinds gisteren weer verkrijgbaar!

Waarom niet eerder, vraagt u zich misschien af? Dat heeft met financiën te maken. Het drukken van deze genaaide paperback van 424 pagina’s met kleurenafbeeldingen, is een kostbare aangelegenheid. Vóórdat we de drukker aan het werk konden zetten, moesten we wel zeker weten dat we de bijbehorende factuur ook naar behoren konden behandelen. De nieuwe uitgaven die bij onze huisuitgeverij verschijnen brengen immers altijd pas achteraf, nadat de drukker zijn rekening gestuurd heeft, wat op. En of die opbrengst voldoende is, is altijd weer een vraag. Zoals het daarnaast ook een vraag is of het werk dat we hier aan een nieuwe uitgave besteden zodanig kan worden vergoed dat er weer aan een volgende uitgave gewerkt kan gaan worden.
Toch is dat wat we al sinds 1989 doen en met veel voldoening mogen we zeggen dat we de laatste jaren steeds méér nieuwe uitgaven hebben kunnen laten verschijnen.

En hoe is dat dan weer mogelijk?
Mede met dank de klanten van onze webwinkel.
Oók met dank aan de leden van de Nearchus Consumenten Kring.
brochure_nck_def
Zij leggen steeds een vooruitbetaald bedrag in (het totaalbedrag groeide in het afgelopen jaar met 50% tot ruim € 4.500) en met dat bedrag kunnen wij hier allerlei lopende zaken financieren. Deze kring fungeert als het ware als onze ‘huisbankier’ en voorziet ons van een lopend krediet.
Dan zijn er ook nog mensen die bepaalde uitgaven mogelijk maken met vriendelijke leningen én is er ook nog het Marie Steiner Fonds, waar kleine en grotere schenkingen binnen kunnen komen ten behoeve van de uitgave van ‘het antroposofische boek’.
Marie Steiner Fonds
Wij zijn blij met al deze vormen van hulp en betrokkenheid en het is fijn dat we gelukkig ook steeds kunnen laten zien dat we hier niet stilzitten en, zoals in het geval van De organen, aan omvangrijke projecten kunnen werken die economisch gezien niet kunnen maar tóch werkelijkheid kunnen worden!

Han Campagne
De organen – in relatie tot lichaam, ziel en geest

Vanuit de beschrijving van de menselijke organen wordt in dit bijzondere boek een fundament gelegd voor een praktisch toe te passen menskunde. Orgaantypes; constitutietypen; planeten; de verbinding tussen de organen en de aanleg van de ziel; organen – planeten – metalen; de twaalf zintuigen; het zenuwstelsel; het antroposofisch mensbeeld – het komt allemaal aan de orde in dit werk dat een rijke bron is om op een nieuwe manier naar de mens te kijken. Niet alleen naar de mens als wonderbaarlijke schepping, ook naar de mens en zijn gezondheid en naar het doel van de ontwikkeling van de mens.
Paperback, genaaid, 424 pagina’s met afbeeldingen in kleur. € 39,50

Recente berichten

Sociale netwerken