Oefeningenboek kunstzinnige therapie

7922Verschenen!

Oefeningenboek kunstzinnige therapie
250 oefeningen uit de praktijk
Klaartje de Vletter & Marjolein Dorresteijn

In het Oefeningenboek Kunstzinnige Therapie delen meer dan honderd kunstzinnig therapeuten hun oefeningen en ervaringen uit de praktijk. Aan de hand van de seizoenen en hun kenmerkende kwaliteiten zijn uim 250 oefeningen weergegeven, samen met praktische tips, toepasselijke boektitels, afbeeldingen en gedichten.

Een boek uit de praktijk, vóór de praktijk. Voor iedereen die beeldend therapeutisch werkt en die zichzelf verder wil laten inspireren. Onder het motto ‘denk breed, ervaar zelf, mijmer, probeer… en doe!’

Hardcover, 427 pagina’s
Met honderden afbeeldingen in kleur
ISBN 9789492326096
Prijs: € 44,00

Bestellen doet u HIER

Deze bijzondere uitgave verscheen bij ons imprint Kolisko en is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag en de Iona Stichting.

Is er nog iets … in aantocht?

4422[19 februari 2017] Komt er nog iets nieuws uit in de komende tijd – werd laatst gevraagd. Nou en of, er is een boel onderweg. En het is heel gemeen maar we laten hier niet het achterste van onze tong zien.

Dít kunnen wij u nu zeggen: bij ons imprint Kolisko verschijnt in maart een kloeke uitgave over één van de therapeutische gebieden in de door de antroposofie geïnspireerde zorg. Kolisko is, zoals u misschien weet, het imprint voor onze uitgaven die professionals in antroposofisch georiënteerde werkgebieden inzicht en inspiratie willen bieden. Deze nieuwe uitgave wordt de dikste die wij tot dusverre lieten verschijnen en is, zo kunnen wij wel verklappen, ook een van de kleurrijkste!

Nog iets anders?
Ja! In de tweede helft van maart komt ook de Boekenweek er aan en wij hebben een hele leuke minibrochure in voorbereiding die dan zal verschijnen. En omdat wij er zelf zo enthousiast over zijn, schemert een soort vervolg alweer aan de horizon.

En vooruit, laten we dan in elk geval over één volgende uitgave transparant zijn: zeer binnenkort verschijnt een verbeterde en aangevulde druk van
Mani & Rudolf Steiner
Manicheïsme, antroposofie en hun ontmoeting in de toekomst
van Christine Gruwez

Red de elementenwezens

7849[11 december 2017] Een nieuwe uitgave, verschenen bij ons imprint Winde:
Thomas Mayer
Red de elementenwezens

De wereld om ons heen is ook de wereld van de elementenwezens. Zij zijn betrokken bij alles wat in de natuur gebeurt. Ook in onze ‘binnenwereld’, in onze gedachten en gevoelens, leven elementenwezens.
Zij zien vooruit naar het moment waarop wij in staat zullen zijn een bewuste verbinding met hen aan te gaan. Dat is voor hen, en voor ons, van groot belang.

Thomas Mayer vertelt open en persoonlijk over zijn ervaringen met elementenwezens, nuchter en bezield. Hij schetst zijn ontmoetingen met verschillende wezens en laat zien hoe wij ons vermogen elementenwezens waar te nemen kunnen ontwikkelen. En bovenal laat hij ons beleven en begrijpen wat zij van de mens vragen.

U kunt het boek HIER bestellen

Bewerkt en weer verschenen

7819903944

[24 november 2016] Al langere tijd is Oordeelsvorming – een weg naar innerlijke vrijheid van Lex Bos deel van ons fonds, het beleefde door de jaren heen drie oplages en vond steeds zijn weg. In de afgelopen periode is het boekje herzien en zodat er nu een vierde, herziene druk is verschenen.

Lex Bos
Oordeelsvorming – een weg naar innerlijke vrijheid
Het model van de dynamische oordeelsvorming blijkt in de praktijk een helder en toepasbaar instrument te zijn waarmee in organisaties, in conflictsituaties, in gesprekken vruchtbaar gewerkt kan worden. Steeds gaat het om het onderzoeken van de voorliggende vraagstukken of problemen, om het bewust worden van doelen, het vinden van de juiste middelen. Dit boekje vormt dé inleiding tot de dynamische oordeelsvorming. Aangevuld met praktijkvoorbeelden.
(paperback, 53 pagina’s, 4e herziene druk) € 12,00
978-94-92326-07-2

Bestel het hier in onze webwinkel

De toekomst en de menselijke intelligentie

64[10 oktober 2016]
Een ernstige passage uit één van onze uitgaven – het werd afgelopen weekeinde ‘herbruikt’ op De grote Rudolf Steiner Citatensite van Ridzerd van Dijk (“a Steiner a day keeps the doctor away”).

Het citaat is afkomstig uit Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave waarin Rudolf Steiner bespreekt wat in het opgroeien en begeleiden van het kind wezenlijk is als we willen kijken naar een vruchtbare wisselwerking tussen individu en gemeenschap.
Kost overigens maar € 7,50, deze prachtige titel…

Onze in­telligentie gaat een bepaalde weg; tegenwoordig verkeren we nog sterk in een ontwikkeling van de intelligentie zoals de Grieken die hadden. Door onze intelligentie begrijpen wij dat wat aan de dood onderhevig is. Maar ook deze vorm van intel­ligentie die het dode begrijpt, verandert. In de komende eeu­wen en millennia zal deze intelligentie iets totaal anders wor­den. Onze intelligentie heeft nu al een bepaalde aanleg. De mensheid zal terechtkomen in een ontwikkeling van de intelli­gentie waarin deze de neiging zal hebben alleen het onware, de dwaling, het bedrog te begrijpen, en alleen het kwade uit te denken.

De leerlingen van de esoterische scholen, en met name de ingewijden, wisten vanaf een bepaalde tijd dat de menselijke intelligentie een ontwikkeling naar het kwade doormaakt en dat het steeds moeilijker zal worden alleen door intelligentie het goede te herkennen. De mensheid verkeert nu nog in deze overgang. Wij zouden kunnen zeggen: het lukt de mens nog net, wanneer hij zijn intelligentie gebruikt en geen buitenge­woon wilde instincten in zich heeft, enigszins naar het licht van het goede op te zien. Maar deze menselijke intelligentie zal steeds sterker de neiging vertonen, het kwade uit te den­ken, het kwade in te voegen in het morele en in het kennen, de dwaling.

Dat was een van de redenen waarom de ingewijden zich de mannen van zorg noemden, omdat de ontwikkeling van de mensheid in de eenzijdigheid, zoals ik die zojuist uiteengezet heb, inderdaad zorgen baart; zorgen juist om de ontwikkeling van de intelligentie. Het is tenslotte niet voor niets dat de intelligentie de moderne mens zozeer met trots en hoogmoed vervult. Dat is, zo zou ik het willen noemen, een voorproefje voor het kwaad-worden van de intelligentie in de vijfde na-Atlantische periode, waarin wij nog maar aan het begin staan. Wanneer de mens niets anders zou ontwikkelen dan zijn intel­ligentie, dan zou hij op aarde een boos wezen worden. Wan­neer wij vertrouwen willen hebben in de toekomst van de mensheid en deze toekomst als een vruchtbare toekomst wil­len zien, dan mogen wij niet vertrouwen op de eenzijdige ont­wikkeling van de intelligentie. In de Egyptisch-Chaldeeuwse tijd was deze intelligentie nog iets goeds, maar daarna is zij tot iets geworden dat verwant is met de krachten van de dood. Deze intelligentie zal een verbinding aangaan met de krachten van bedrog, van dwaling en van het boze.

Hierover zou de mensheid zich vooral geen illusies moeten maken. We moeten er in alle openheid rekening mee houden dat we ons moeten beschermen tegen de eenzijdige ontwik­keling van de intelligentie. Niet voor niets zal er juist door de antroposofisch georiënteerde geesteswetenschap iets anders kunnen komen: namelijk het opnemen van dat wat door een vernieuwd schouwen uit de geestelijke wereld kan worden verworven, wat niet door intelligentie begrepen kan worden maar pas begrepen kan worden wanneer men accepteert wat de wetenschap van de inwijding door middel van het schou­wen uit de geestelijke wereld haalt.

Zomerstilte doorbroken

7619[20 september 2016]
Na een paar maanden van zomerse stilte – waarin verschillende titels nagenoeg gereed zijn gemaakt – is de eerste nieuwe titel van dit najaar van de persen gerold:
Friedrich Rittelmeyer
Ik ben – over de zeven ‘ik ben’-woorden in het Johannes-evangelie
Een beschrijving waarin de zeven ’Ik ben’-woorden uit het Johannes-evangelie in hun gelaagde betekenis worden onderzocht en verbonden met het hogere ik dat in ieder mens leeft.
”Worden we door deze zeven woorden heengeleid, dan leren we ook in de wereld om ons en in ons, geleidelijk het grotere ik kennen, temidden waarvan we leven… De wereld wordt heilig doordat de mens overal het grotere ik om zich heen ziet, dat ook in hem zelf intocht heeft gehouden… De mens doorbreekt de schaal van het eng-persoonlijke ik en vindt de weg naar de andere mensen…”
(paperback, 124 pagina’s) € 14,75
Bestel hier en ontvang uw bestelling zonder verzendkosten thuis (tijdelijke aanbieding)

Economisch fundament

voorplat_economie[5 september 2016]

Vluchtelingenvraagstuk; klimaatsverandering; het democratisch tekort; de kloof tussen arm en rijk – er is werkelijk geen belangrijk actueel vraagstuk dat niet in een ander licht komt te staan indien het wordt bekeken in het licht van de sociale driegeleding: Rudolf Steiners’ onthulling van vrijheid, gelijkheid en broederschap in hun ware gedaante.
Overspoeld door de bonte hoeveelheid van problemen in onze tijd moeten we ons de vraag stellen: verliezen we de moed, laten we ons het hoofd op hol brengen, rennen we als een kip zonder kop doelloos heen en weer, blijven we dweilen met de kraan open – óf gaan we nu proberen de vraagstukken en problemen in de juiste context en in hun onderlinge samenhang bekijken, zodat we aan échte oplossingen kunnen gaan werken?

Onze ‘bestseller’ van dit jaar is Rudolf Steiners’ Economie – de wereld als één economie.
Een moeilijk boek, ja zeker – maar wel een boek dat ons een basis biedt om te werken aan een fundament voor een werkelijk sociaal samen leven en werken van mensen, van alle mensen. Een boek om grondig door te nemen, misschien wel (het liefst) samen met anderen.
In de Cursus Associatieve Economie (met John Hogervorst) staat dit boek centraal en wordt ook de verbinding met actuele vraagstukken gelegd.
Komende donderdag (8 september) gaat deze Cursus in Arnhem van start, die in Leiden is al begonnen.
Meer info over de cursus in Arnhem vindt u hier.

Recente berichten

Sociale netwerken